Historia SKH

 

 

 

 

          Studenckie Koło Humanistów powstało w 1998 roku jako organizacja związana z systemem Indywidualnych Studiów Humanistycznych, będących formą międzywydziałowych studiów zintegrowanych i polegających na łączeniu różnych kierunków zainteresowań. Kolebką jego był Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność Koła szybko jednak wykroczyła poza ramy Instytutu, Wydziału, a nawet Uczelni: w spotkaniach i konferencjach organizowanych w ramach Koła uczestniczyli także studenci, doktoranci i profesorowie spoza Wydziału i Uniwersytetu. Zasadniczym celem SKH była integracja środowiska studenckiego, rozbudzenie wśród studentów kierunków humanistycznych zainteresowań naukowych, pasji badawczej, kształtowanie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy koncepcyjnej.

          Podstawową formą aktywności osób skupionych wokół struktur organizacyjnych SKH była praca nad referatami, których treść – prezentowana przez autorów podczas comiesięcznych spotkań – była zawsze żywo dyskutowana przez członków i sympatyków Koła, studentów WNS. Działalność SKH zyskiwała zawsze życzliwe wsparcie Władz Dziekańskich oraz Dyrekcji Instytutu Filozofii. Opiekunem Naukowym Koła był i jest nim do dziś Prof. dr hab. Edward Jeliński.

          Od roku 1999 praca SKH koncentrowała się wokół problematyki rozumu i racjonalności. W tym czasie Koło brało także aktywny udział w dorocznym Festiwalu Nauki i Sztuki.

          Rok akademicki 2000/2001 zaobfitował różnymi przedsięwzięciami naukowymi. W listopadzie zorganizowaliśmy dyskusję panelową na temat Obecność – cielesność – doświadczenie. Kulturowe konteksty cielesności, która została uwieńczona spektaklem typu performance. W grudniu zorganizowaliśmy w Jeziorach k. Poznania konferencję naukową Rozum w filozofii – filozofia rozumu. Stanowiła ona uwieńczenie kilkusemestralnego projektu badawczego W poszukiwaniu utraconej jedności. Paradygmat dyferencjacji rozumu w perspektywie historycznej autorstwa Bartosza Gałązki. Projekt ów realizowaliśmy wcześniej na wielu spotkaniach Koła. Kolejnym przedsięwzięciem była organizacja studenckiej konferencji naukowej Perspektywy egzystencjalizmu. Odbyła się ona w marcu 2001 roku w Bacówce UAM na Jamnej. Tego samego roku w maju odbyły się trzydniowe warsztaty dyskusyjne Filozofia wobec literatury i sztuki. Miejscem spotkania była ponownie Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach.

          Studenckie Koło Humanistów działa we współpracy z innymi studenckimi kołami naukowymi, w szczególności zaś z Międzywydziałowym Studenckim Kołem Retorycznym oraz Kołem Naukowym Studentów Filozofii. W bieżącym roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji lingwistycznej w Obrzycku, zorganizowanej przez MSKR. Odbyła się ona w kwietniu i nosiła tytuł Język – Komunikacja – Społeczeństwo. Wspólnie z wymienionymi kołami zorganizowaliśmy również w maju 2002 roku interdyscyplinarną konferencję naukową Humanistyka i język. Odbyła się ona pod patronatem naukowym Prodziekana WNS prof. Edwarda Jelińskiego. Podczas obrad gościliśmy prof. Romana Kubickiego, który dokonał otwarcia konferencji oraz prof. Edwarda J. Gorzelańczyka, który wygłosił wykład pt. „W poszukiwaniu biologicznych źródeł kultury i języka”. Gościliśmy także prof. Bolesława Andrzejewskiego, który zaproponował nam publikację prezentowanych referatów w międzynarodowym czasopiśmie Lingua ac Communitas.

          W ubiegłym roku akademickim zorganizowaliśmy kilka spotkań, w tym interdyscyplinarną konferencję naukową Psychoanaliza – stulecie po Freudzie (Poznań, 21 marca 2003), w której uczestniczyli studenci, doktoranci i pracownicy naukowi UAM.

          Pracom koła kolejno przewodniczyli: Bartosz Gałązka (do maja 2000 r.), Anna Jakubowska (maj 2000 r. – grudzień 2000 r.), Sławomir Sztajer (grudzień 2000 r. – wrzesień 2002 r.), Marek Woszczek (wrzesień 2002 r. – wrzesień 2004) Od września 2004 roku funkcję przewodniczącego pełni Magdalena Ludwisiak.