WPROWADZENIE DO ETYKI INFORMATYCZNEJ

Deborah G. Johnson

Czy programy komputerowe powinny stanowić
czyjąkolwiek własność

1. Wstęp

Zdarza się często, iż nowe technologie zmuszają nas do rozszerzania przepisów prawnych tak, aby obejmowały nowe dziedziny (o których nie pomyślano pierwotnie przy formułowaniu tych praw), lub też do tworzenia nowych praw odnoszących się do nowych sytuacji wywołanych przez te technologie. Proces uaktualniania prawa wymaga zrozumienia zarówno zasad moralnych leżących u podstaw istniejących praw, jak i problemów moralnych pojawiających się w sytuacjach stworzonych przez nowe technologie. Dobry tego przykład stanowią zmiany, do których powstania przyczyniły się technologie telekomunikacyjne. W tym przypadku, nowe technologie zmusiły nas do ponownego przemyślenia naszej koncepcji prywatności, do przypomnienia sobie, dlaczego ją cenimy (lub powinniśmy cenić), a także do podjęcia kroków w celu uporania się z nietypowymi sposobami naruszania prywatności. Tego ostatniego dokonaliśmy poprzez rozszerzenie starych praw i stworzenie nowych.

Aczkolwiek mniej zwracano na nie uwagę, jednak to samo można powiedzieć o prawach własności i o programach komputerowych. Programy komputerowe nie istniały pół wieku temu. Dzisiaj są one powszechne i - często wysoce cenione. Jednostki, tak jak i przedsiębiorstwa, tworzą, stosują i wymieniają programy komputerowe. Jednakże programy komputerowe przyczyniły się do powstania szeregu dylematów moralnych i prawnych w rezultacie prób zastosowania do nich istniejącego prawa. Dylematy te wynikały po części z braku jasności co do tego, czym są programy komputerowe, jednak nawet w miarę jak lepiej poznajemy naturę tych programów, wciąż mogą rodzić się pytania na temat praw własności jednostek, które je tworzą i sprzedają.

W tej pracy zajmuję się ogólnym pytaniem o właściwy sposób regulowania zasad własności programów komputerowych, jednak moim bardziej szczegółowym celem jest rozważenie bardzo niepopularnego poglądu na tę sprawę, mianowicie stanowiska, że programy komputerowe winny być uznane za niepodlegające prawu własności. Twierdzę, że roszczenia autorów do prawa własności programów, które tworzą, oparte są na słabych podstawach. Według mnie nie istnieje żadna moralna konieczność dawania takich praw i uważam, że istnieją powody przyjęcia przynajmniej umiarkowanej wersji strategii nieprzyznawania praw własności programów komputerowych.[1]


106                                                                                                                     Deborah G. Johnson

2. Zarys problemu

Oto typowa sytuacja, w której pojawia się problem własności programów: hipotetyczna firma Pseudo Software Incorporated poświęca pięć lat na opracowanie nowego systemu operacyjnego nadającego się do użytku w kilku rodzajach komputerów średniego rozmiaru, inwestując w ten projekt blisko milion dolarów. Przez rok z powodzeniem sprzedaje ten nowy system, odzyskując ok. 10% swej inwestycji. Jednakże po roku wydarza się kilka rzeczy, które w sposób istotny zakłócają sprzedaż. Po pierwsze, konkurencyjne przedsiębiorstwo, Competition Inc., rozpoczyna sprzedaż systemu bardzo podobnego do systemu firmy Pseudo, tyle że zawierającego kilka ulepszeń. Wygląda na to, że w Competition Inc. przeanalizowano system stworzony przez Pseudo Software, zastosowano użyte w nim zasady i wyprodukowano zmodyfikowaną, ulepszoną wersję. Jednocześnie szerzy się niekontrolowane kopiowanie systemu firmy Pseudo. Klienci, głównie małe firmy, prawdopodobnie wykonują kopie tego systemu i sprzedają je lub dają swoim znajomym w podobnych firmach. Oba te czynniki powodują istotne ograniczenie rynku dla systemów firmy Pseudo i w konsekwencji nie jest ona zdolna do odzyskania w pełni pieniędzy wydanych na koszty opracowania systemu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się nieuczciwe, że Competition Inc. i wiele małych firm może za darmo ciągnąć korzyści z pracy Pseudo Inc. Competition Inc. tworzy lepszy system dzięki wykorzystaniu pracy wykonanej przez Pseudo Inc. Pseudo Inc. nie dostaje żadnego zadośćuczynienia, podczas gdy Competition Inc. osiąga zyski.

Pozornie problem ten wydaje się łatwy do rozwiązania. Wystarczy dać Pseudo Inc. prawo do stworzonego w tej firmie systemu, prawo, które pozwoliłoby jej uniemożliwić przejęcie, użytkowanie lub sprzedanie systemu bez jej zgody. W rezultacie ustanowienia takiego prawa uczynilibyśmy programy komputerowe formą własności, własności prywatnej. A co to oznacza, tj. jakim rodzajem własności stałyby się programy, to zależy od szczegółowych rozwiązań prawnych.

3. Moralne argumenty na rzecz stworzenia prawa własności odnoszącego się do programów komputerowych

Firma Pseudo Inc. mogłaby, odwołując się do kilku różnych zasad moralnych, próbować bronić twierdzenia, że ma moralne prawo do posiadania swego dzieła i że to moralne prawo powinno być zalegalizowane. (Aczkolwiek będę krytykowała tę pozycję, dla dogłębnego przedstawienia argumentów przeciw prawu własności istotne jest rozważenie najsilniejszych argumentów przemawiających za nim.)

Po pierwsze, firma Pseudo Inc. mogłaby oprzeć swój argument na Johna Locke'a teorii własności jako rezultatu pracy. Według tej teorii jednostka zyskuje prawo własności do czegoś, jeśli wkłada w to swoją pracę. Kiedy biorę kawałek drewna z lasu i przekształcam go w piękną, wartościową rzeźbę, zyskuję prawa własności do tej rzeźby. Stworzyłam jej wartość dzięki mojej pracy. Według Locke'a nasza praca jest przedłużeniem naszej osoby - naszego ciała. Tak jak nikt nie ma prawa do posiadania mnie, tak i nie ma prawa do mojej pracy. Gdy pracuję nad czymś tylko po to, aby mi to zabrano, to jest to tak, jakby zrobiono mnie niewolnikiem w obrębie tej dziedziny mojego życia.


Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność                                     107

Jak zobaczymy później, teoria Locke'a jest trochę bardziej skomplikowana, ale jej centralną myśl stanowi to, że praca upoważnia nas do własności rzeczy, nad którą pracujemy. Czy możemy rozszerzyć tę zasadę na programy komputerowe? Niezaprzeczalnie firma Pseudo Inc. wykonała pracę (tzn. jej pracownicy wykonali pracę) i ta praca stworzyła coś posiadającego wartość - faktycznie coś, co nie istniało wcześniej. Musimy, rzecz jasna, rozbudować zasadę Locke'a tak, aby odnosiła się ona tak do przedsiębiorstw, jak i do jednostek, ale to nie wydaje się stanowić problemu. Możemy postawić pytanie, czy zbiorowości, takie jak korporacje, są zaledwie sumą, czy czymś więcej niż sumą, tworzących je jednostek. Przedsiębiorstwa traktowane są jako osoby prawne.

Zasadę Locke'a trzeba rozszerzyć przynajmniej na jeden jeszcze sposób, gdyż miał on na myśli przypadki, gdy jednostka wkłada swą pracę w surowce (naturę), które są powszechną własnością wszystkich. Wydaje się również, że uważał on, iż rzeczy nie mają wartości, dopóki nie zostaną przywłaszczone i poddane procesowi pracy.[2] Zasada własności poprzez pracę staje się skomplikowana, gdy wszystko zostało już podzielone, ponieważ oznacza to, że łączymy naszą pracę z materiałem będącym już własnością kogoś innego. Wciąż jednak możemy rozbudować główną myśl, skupiając się na wartości rzeczy. Praca nad czymś daje nam prawo do części, jeśli nie całości wartości danej rzeczy, mianowicie wartości dodanej przez nas. Tak więc na przykład, jeśli kawałek drewna, z którego stworzyłam rzeźbę, był czyją własnością, dzięki mej pracy zyskuję tylko częściowe prawo do rzeźby, prawo do tej wartości, którą dodałam moją pracą.[3]

Jak twierdził Becker, Locke podał dwa wyraźne powody uzasadniające prawomocność twierdzenia, że nasza praca daje nam prawo własności do rzeczy, nad którą pracowaliśmy. Locke sądził, że prawo własności wywodzi się od pierwotnych praw własności do naszego ciała i do pracy tego ciała oraz uważał, że "takie prawa sprawiedliwie wymagane są jako zadośćuczynienie za ból pracownika".[4]

W przypadku programów komputerowych zasada Locke'a wydaje się więc domagać udzielenia praw własności do programów komputerowych jednostkom i przedsiębiorstwom, które je stworzyły. Takie prawa wynikają z: (1) prawa osobnika ludzkiego do swego ciała i (pośrednio) prawa firm do kupowania pracy osobników ludzkich, (2) zasady sprawiedliwości wymagającej zadośćuczynienia za wykonaną pracę.

Na tym na razie kończę omawianie pierwszej zasady, którą można użyć dla poparcia roszczeń twórców programów. Wrócę do niej później.

Druga zasada, którą można byłoby zastosować, ma charakter utylitarny. U jej podstaw tkwi przeświadczenie, że jesteśmy upoważnieni do posiadania czegoś, jeśli nadanie nam takiego upoważnienia będzie miało przede wszystkim pozytywne konsekwencje. Przyjrzyjmy się skutkom odmówienia nadania praw własności twórcom programów komputerowych. Prawdopodobnie ani firma Pseudo Software, ani żadne inne przedsiębiorstwa czy indywidualni programiści nie będą tworzyć programów. Po co inwestować pracę, czas i starania, jeśli to, co stworzysz, zostanie ci zabrane i wykorzystane przez innych, bez uzyskania przez ciebie jakiejkolwiek zapłaty? Zgodnie z tym tokiem rozumowania brak praw własności do programów zaszkodziłby procesowi tworzenia programów komputerowych, lub nawet wstrzymałby go całkowicie. Oznaczałoby to, że żadne rodzaje wartościowego oprogramowania nie zostałyby stworzone. Na dłuższą metę wszyscy byśmy na tym stracili, gdyż nie odnosilibyśmy korzyści płynących z istnienia tych programów. Motywacją do tworzenia rzeczy jest zarabianie pieniędzy. Aby na nich zarabiać, ludzie muszą mieć prawo własności do tworzonych przez


108                                                                                                                     Deborah G. Johnson

siebie rzeczy. Powinniśmy więc dać twórcom programów komputerowych prawo własności do nich. Tak brzmi drugi argument. Również do niego wrócimy później.

Są to dwa najsilniejsze argumenty, które można wysunąć na poparcie twierdzenia, że twórcy programów, tacy jak firma Pseudo Software Incorporated, powinni mieć prawo posiadania swoich dzieł. Jak za chwilę zobaczymy, "posiadanie" czegoś może oznaczać wiele różnych rzeczy. W przypadku programów komputerowych wydaje się jednak oczywiste, że ich twórcom chodzi o to, by mieć prawo stosowania zakazu używania programu przez innych, a także prawo zakazu innym sprzedaży, kupna lub wynajmu prawa użytkowania programu.

4. Czym jest program komputerowy?

Aby mówić o prawie własności do rzeczy, musimy wiedzieć, o jakiego rodzaju rzeczy mówimy, ale próby określenia, czym jest program komputerowy, kryją w sobie wiele pułapek. Częściowo właśnie brak jasności co do tego, czym są programy komputerowe, spowodował, że nie bardzo wiadomo, jak do nich stosować przepisy prawne (np. czy kroki programu są krokami w procesie myślowym?). Poza tym natura programów jest tego rodzaju, że praktycznie rzecz biorąc, istniejące prawa nie dają twórcom programów takiej ochrony, jakiej potrzebują.

Ujmując rzecz najprościej, program komputerowy jest procedurą rozwiązywania problemu, problemu, polegającego na skłonieniu komputera do zrobienia czegoś. Program jest zbiorem instrukcji dla komputera. W dużej mierze tak jak przepis kulinarny, program komputerowy instruuje, jak należy posługiwać się poszczególnymi elementami (produktami). Jednakże całą procedurę, czyli rozwiązanie problemu, można przeprowadzić lub wyrazić na wiele różnych sposobów. Algorytm jest propozycją rozwiązania problemu składającą się z określonej sekwencji kroków. Zazwyczaj jest on najpierw przedstawiony w postaci schematu blokowego, a potem zakodowany w języku komputerowym. Jeżeli główna idea programu (algorytm) jest wyrażona w konkretnym języku komputerowym, takim jak FORTRAN lub COBOL, nazywamy ją programem źródłowym. Następnie program źródłowy może być przetłumaczony (zwykle za pomocą kompilatora) na język maszyny, kod wynikowy. W kodzie wynikowym program jest serią jedynek i zer odzwierciedlonych poziomem sygnału elektrycznego. W tej formie program nazywany jest programem wynikowym.

Kwestia własności musi być rozważana w odniesieniu do tych trzech form programów komputerowych. Tę konieczność widać najwyraźniej po uważnym przyjrzeniu się prawom własności odnoszącym się obecnie do twórców programów. Prawa te stworzono w zasadzie poprzez rozszerzenie praw autorskich, tajemnicy handlowej i prawa patentowego na programy komputerowe. Czasami zdarzało się to poprzez uchwalenie praw, a czasami poprzez tworzącą precedens interpretację istniejących przepisów prawa.

5. Trzy typy własności

A. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Ustawa o Ochronie Praw Autorskich z roku 1982 [The Copyright Act - przyp. tłum.] stwierdza, że programy komputerowe mogą być objęte prawami autorskimi. Upoważnia to posiadacza praw autorskich do kopiowania i tworzenia pochodnych programu objętego tym


Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność                                     109

prawem oraz do rozpowszechniania kopii poprzez sprzedaż lub przekazanie własności (polegające na wypożyczeniu lub dzierżawie). Ustawa ponadto zabrania nieautoryzowanego kopiowania i dystrybucji programów.

Istnieje jednak kilka problemów wynikających z tego rodzaju prawa własności, jakie wspomniana ustawa nadaje twórcy programu. Po pierwsze, prawa autorskie odnoszą się tylko do programów źródłowych, a ostatnimi czasy również do programów wynikowych. Zasadą utrzymywaną przez lata jest to, że prawo autorskie obejmuje tylko sposób wyrażenia danej myśli przez autora, a nie ją samą leżącą u podstaw dzieła.

Ochrona copyrightów do oryginalnego dzieła autorskiego nie może w żadnym przypadku rozciągać się na jakąkolwiek ideę, procedurę, proces, system, metodę działania, koncepcję, zasadę czy odkrycie.[5]

Tak więc prawo autorskie nie daje prawa do posiadania lub kontrolowania użycia algorytmu. Oznacza to, że ktoś może przyjrzeć się programowi chronionemu prawem autorskim, wychwycić zastosowaną metodę, napisać nowy, własny program, wyrażając go w innym języku lub sekwencji, i prawo autorskie nie zostanie naruszone.

Istniały niegdyś kontrowersje dotyczące tego, czy programy wynikowe mogą być chronione prawem autorskim, czy też są one chronione jednocześnie z programami źródłowymi. Ten problem został wyjaśniony decyzją sądu w procesie Apple kontra Franklin; rozstrzygnięto wówczas również kwestię, czy ROM (pamięć tylko do odczytu) podlega prawom autorskim. W procesie tym przyznano programom wynikowym i pamięci ROM ochronę na mocy prawa autorskiego. Ochrona praw autorskich obejmuje tylko sposób wyrażenia treści za pomocą uchwytnego środka wyrazu, a jednocześnie zrozumiały dla istoty ludzkiej. Sąd uznał, że ROM jest środkiem uchwytnym i że kryterium zrozumiałości zostało spełnione, ponieważ prawo stanowi, iż sposób wyrażenia ma być zrozumiały bądź to dzięki pomocy maszyny, bądź też bez niej.

Rozszerzenie przepisów prawa autorskiego na kod wynikowy i pamięć ROM wzmocniło ochronę programów, jaką dają prawa autorskie, lecz ta forma zabezpieczenia ma nadal poważne ograniczenia. W zasadzie chroni ona twórcę programu przed kimkolwiek, kto chciałby zrobić kopię programu, ale praktycznie takie wypadki są trudne do wykrycia, szczególnie gdy dotyczą jednostek wykonujących jedną lub dwie kopie na swój własny użytek. Łatwiej jest wychwycić tych, którzy masowo produkują kopie i próbują je sprzedawać. Jednak gdy wielu ludzi wykonuje kopie na użytek własny, może to w istotny sposób zaszkodzić możliwościom sprzedaży programu przez jego twórcę. Ponadto, jak już powiedziałam, prawo autorskie nie gwarantuje kontroli nad algorytmem, istnieje więc ryzyko przechwycenia idei programu.

B. OCHRONA TAJEMNICY HANDLOWEJ.

Programy komputerowe mogą być także chronione i (zgodnie z jednym ze znaczeń terminu "posiadać") posiadane na mocy tajemnicy handlowej. Taka ochrona ma miejsce na skutek odwołania się do prawa stanowego. większość tych przepisów prawnych odnosi się do każdej "formuły, wzoru, urządzenia czy zestawienia informacji stosowanych w działalności handlowej i umożliwiających uzyskanie przewagi nad konkurencją, która ich nie stosuje".[6] Przy określaniu, czy dana rzecz może podlegać tajemnicy handlowej, bierze się pod uwagę wiele czynników. Należą do nich: wysiłek włożony w przygotowanie, łatwość lub trudność uzyskania czy też skopiowania informacji, wartość dla konkurencji.

Rezultatem traktowania programów komputerowych jako tajemnicy handlowej jest niedostępność algorytmu, programu źródłowego i programu wynikowego w sferze publicznej.


110                                                                                                                     Deborah G. Johnson

Tajemnica handlowa nie zabezpiecza jednak pamięci ROM przed odwrotną konstrukcją. Ochrona przed tego typu działaniami byłaby możliwa dzięki zastosowaniu prawa autorskiego lub prawa patentowego, lecz to naruszyłoby tajemnicę handlową.

Ochrona tajemnicy handlowej jest problematyczna po części dlatego, że utrzymanie sekretu nie zawsze jest możliwe. Jak można sprzedawać lub dzierżawić program bez ujawniania pewnych danych na jego temat albo bez udzielenia do nich dostępu? Jak można przeszkodzić pracownikom w pamiętaniu tych programów (a co najmniej ich głównych idei), kiedy zmieniają pracę?[7] Co więcej, ważnym dla społeczeństwa niedociągnięciem ustawy o tajemnicy handlowej jest to, że uniemożliwia ona innym zastosowanie danej myśli do stworzenia kolejnych wynalazków ulepszających i rozwijających ją w sposób nie wprowadzający konkurencji.

Zatem mimo że tajemnica handlowa stanowi silną formę zabezpieczenia dla twórców programów, znajduje ona zastosowanie tylko w odniesieniu do niewielu programów, tj. programów stworzonych na własny użytek, dających ich właścicielowi przewagę nad konkurencją, a nie tych, które zostały stworzone w celu sprzedaży. Ponadto ma ona negatywny efekt w postaci niedopuszczenia idei do sfery publicznej.

C. OCHRONA PATENTÓW

Najbardziej obiecującą formą ochrony programów komputerowych jest ochrona patentów, ponieważ opatentowanie programu daje posiadaczowi patentu monopol na korzystanie z programu przez 17 lat. Ochrona patentowa programów komputerowych ma krótką, aczkolwiek wyjątkowo skomplikowaną historię. Kwestia, czy opatentowanie może dotyczyć programów komputerowych, była wielokrotnie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny do Spraw Celnych i Patentowych (CCPA - Court of Customs and Patent Appeals), Amerykański Urząd do Spraw Patentów i Znaków Handlowych (USPTO - U.S. Patent and trademark Office) oraz Sąd Najwyższy. W początkowym okresie obawiano się, że programy naruszą zasadę kroków myślowych.[8] W ostatnich czasach koncentrowano się na matematycznej strukturze programów i na uznawanej przez lata zasadzie, że wzory matematyczne nie mogą być niczyją własnością (nie mogą być opatentowane).

Precedensu, na którym opieramy się teraz w sprawach tego rodzaju, dostarczyła decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Diamond kontra Diehr. Diehr ubiegał się o opatentowanie kontrolowanego przez komputer procesu obróbki gumy. Proces ten polegał na podgrzewaniu gumy w specjalnej formie; obliczanie optymalnego czasu formowania i zdejmowania formy odbywało się pod kontrolą komputera zaprogramowanego na podstawie dobrze znanego równania Arrheniusa. Sąd Najwyższy odrzucił decyzję USPTO i uznał, że wynalazek ten może być opatentowany.

Aby zrozumieć istotę kontrowersyjności kwestii patentowania programów komputerowych, trzeba pamiętać, co jest celem systemu patentowego. Celem tym jest zachęcanie do dokonywania wynalazków, a tym samym rozwój nauk technicznych. Zasadą systemu patentowego jest przyznawanie wynalazcom takiego rodzaju własności, jakiego potrzebują, aby ich wynalazki przynosiły im zyski. W przypadku monopolu na użytkowanie, posiadacz patentu może zdecydować o rzuceniu swego wynalazku na rynek, będąc pewnym, że nie grozi mu konkurencja w ramach tego konkretnego wynalazku. Jeśli jest zapotrzebowanie na ten wynalazek, wynalazca będzie osiągał zyski. Odbywa się to z jednoczesną korzyścią społeczną, gdyż wynalazek jest teraz w sferze publicznej: można mu się przyjrzeć i uczyć się na nim.


Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność                                     111

Wszystko to jest uzasadniane na gruncie utylitaryzmu. Taki system zachęca do prac nad wynalazkami i promuje postęp techniczny. Jednak istnieją wyjątki: mam tu na myśli to, że niektóre rzeczy nie mogą podlegać opatentowaniu. Należą do nich idee, zasady naukowe, zjawiska natury, procesy rozumowe i wzory matematyczne.[9] Powodu tego, że nie podlegają one opatentowaniu, należy upatrywać w celu systemu patentowego. Posiadanie w postaci monopolu użytkowania powyższych rzeczy w sposób istotny blokowałoby rozwój nauk technicznych, gdyż są one elementami składowymi nauki i techniki. Gdyby pojedynczy posiadacz patentu dysponował jakimś wzorem matematycznym, mógłby ograniczyć i manipulować dużą częścią technologicznego rozwoju. Oczywiście nie oznacza to, że nikt nie może używać wzorów matematycznych, zasad naukowych itd. w swych wynalazkach. Oznacza to tylko, że nie należy przyznawać patentu, jeśli dawałoby to prawo pierwszeństwa do użytkowania idei, zasady, matematycznego wzoru zastosowanych w wynalazku. Jest to główna przyczyna odrzucania podań o opatentowanie programów komputerowych - strach, że przyznane zostanie prawo pierwokupu do używania formuły matematycznej.

Problemy z programami komputerowymi wynikają z ich matematycznej natury. Flook, na przykład, opracował metodę przekształcania binarnie kodowanych liczb dziesiętnych na binarne liczby. Sąd Najwyższy odmówił mu patentu. Niepokój budził rozległy zasięg żądań; decyzja ta została zinterpretowana jako przepis na prawo pierwokupu formuł matematycznych. Obecność czy też wykorzystanie formuły matematycznej nie wyklucza opatentowania programu, ale matematyczny wzór nie może stanowić jego unikatowej części, za nadane uprawnienia nie mogą dawać prawa pierwokupu wzoru.

Według Donalda Stouta [10] Sąd Apelacyjny do Spraw Celnych i Patentowych w swym uzasadnieniu decyzji w sprawie Diehra dokonuje rozróżnienia między oprogramowaniem, które zawiera algorytmy matematyczne, a tym, które zawiera algorytmy niematematyczne. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo opatentowania tego pierwszego typu oprogramowania niż tego drugiego. Stout twierdzi, że ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, iż programy systemowe podlegają opatentowaniu, podczas gdy to samo można powiedzieć tylko o niektórych programach użytkowych. Programy użytkowe zawierające niematematyczne algorytmy będą mogły być opatentowane, jeżeli spełnią inne kryteria.[11]

Podsumowując, istniejące przepisy prawne nadają obecnie różnego rodzaju prawa własności twórcom programów, jeli wykorzystują oni obowiązujące zasady prawa (tj. ubiegają się o patent, zgłaszają program jako tajemnicę handlową, oznaczają program jako materiał chroniony prawem autorskim). Programy źródłowe i wynikowe mogą podlegać prawom autorskim. Algorytmy źródłowe i programy mogą, na mocy tajemnicy handlowej, nie być podawane do wiadomości publicznej. Ochrona patentowa może być zastosowana do niektórych programów, choć generalnie rzecz biorąc, patenty przyznaje się tylko wynalazkom, w których programy stanowią część, a nie całość wynalazku.

6. Argumenty na rzecz nieprzyznawania praw własności

Określiwszy różnicę pomiędzy algorytmem, programem źródłowym i programem wynikowym, można wskazać kilka sposobów rozumienia strategii "nieprzyznawania praw własności do programów komputerowych" w zależności od aspektu programu, o którym mówimy. Dwiema najbardziej interesującymi wersjami wydają się: podejście "umiarkowane" i "rady -


112                                                                                                                     Deborah G. Johnson

kalne". Strategia umiarkowana opiera się na założeniu, że za program komputerowy uważamy algorytm, ideę programu. To stanowisko określa, że algorytm programu komputerowego nie może być czyjąkolwiek własnością. Radykalny kierunek przyjmuje, że ani algorytmy, programy źródłowe, ani programy wynikowe nie mogą do nikogo należeć nawet w tej formie własności, w jakiej należą obecnie, tj. praw autorskich, tajemnicy handlowej czy patentu. Ważne jest, aby zauważyć, że obecny stan rzeczy jest bardzo bliski wersji umiarkowanej. Znaczy to, że obowiązujące teraz przepisy prawne wykluczają prawo własności algorytmów komputerowych, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, algorytmy mogą stać się własnością na mocy tajemnicy handlowej. Po drugie, niematematyczne algorytmy mogą podlegać opatentowaniu. Możemy nazwać istniejący stan rzeczy wynikiem przyjęcia postawy umiarkowanej.

Aby zobaczyć, jak można popierać postawę umiarkowaną, a jak radykalną, wróćmy do argumentów na rzecz praw własności.

A. ARGUMENT Z POZYCJI UTYLITARYZMU

Odwołując się do zasady utylitaryzmu wspierającej prawa własności twórców programów, znajdujemy się u samego źródła rozumowego uzasadnienia systemu patentowego. Argument ten polega na tym, że nadanie praw autorskich twórcom programów prowadzi do pozytywnych konsekwencji. Jeśli prawa własności zostaną przyznane, programy będą opracowywane. Jednostki i przedsiębiorstwa nie będą tworzyć programów, jeżeli nie będą miały prawnej ochrony, która umożliwi im osiąganie zysków ze swych dzieł. Tak więc powinniśmy im przyznać te konieczne prawa.

Jednak można wysunąć kontrargumenty przeciw tej linii rozumowania. Po pierwsze, twierdzenie, że ludzie tworzą wyłącznie z chęci zysku, jest fałszywe. Ludzie tworzą i będą nadal tworzyć programy, ponieważ ich chcą i potrzebują - dla zabawy, ponieważ jest to wyzwanie itd. Firmy będą tworzyć programy, których mogą użyć. Niemniej jednak, powie ktoś, wiele programów nie będzie rozpowszechnianych. Ludzie będą zatrzymywali je dla siebie. Co więcej, kosztowne programy na dużą skalę nie będą opracowywane, gdyż ich wyprodukowanie wymaga dużych nakładów. Tylko duże firmy mogą pozwolić sobie na wstępne inwestycje, a nie będą tego robić, jeśli nie przyniesie im to zysku.

Również to twierdzenie można skontrować. Bez wątpienia, położenie kresu wszelkim formom własności programów komputerowych zmieniłoby, a może nawet spowolniło, rozwój programów, ale na pewno nie zatrzymałoby go zupełnie. Ludzie będą nadal opracowywać programy na swój własny użytek i wiele spośród nich będą udostępniali ogółowi. Przypadki udostępniania programów poprzez sieci, kluby komputerowe, biuletyny komputerowe, nie są dziś odosobnione. Ponadto sprzęt komputerowy ma wartość tylko wtedy, gdy istnieje do niego dobre oprogramowanie, za to oznacza, że firmy produkujące sprzęt komputerowy będą miały nadal motywację do tworzenia programów. Jest to jedyny sposób utrzymania wartości rynkowej komputerów. Po co ktoś miałby kupować komputer, jeśli nie ma dobrego oprogramowania, które mógłby w nim zastosować.

Zatem nawet jeśliby uznano programy komputerowe za nie podlegające prawu własności (radykalna wersja strategii nieprzyznawania praw własności), nie zatrzymałoby to rozwoju programów. Sam proces rozwoju uległby prawdopodobnie zmianie. Być może zmieniłby się jego kierunek, a także rodzaje opracowywanych programów. Jednakże nie można od razu stwierdzić, że byłoby to złe.


Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność                                     113

Nawet jeśli powyższe rozważania o charakterze utylitarnym silniej przemawiałyby za prawem własności, argumentacja przedstawiona z punktu widzenia prawa patentowego w sprawie niebezpieczeństwa posiadania na własność zasad naukowych, wzorów matematycznych, abstrakcyjnych idei itd., podważyłaby te rozważania na rzecz umiarkowanej wersji strategii nieprzyznawania praw własności. Chodzi o to, że wydaje się, iż nadanie praw własności matematycznych algorytmów zaszkodziłoby znacząco rozwojowi nauk technicznych. W istocie rzeczy, zakłóciłoby to rozwój programów komputerowych i zaprzeczyło samemu celowi nadawania praw własności, jakim jest zachęcanie do dokonywania wynalazków.

Tak więc rozważania o charakterze utylitarnym wydają się potwierdzać przynajmniej umiarkowaną wersję strategii nieprzyznawania praw własności, tzn. twierdzenie, że algorytmy komputerowe (matematyczne) nie powinny być niczyją własnością. Może wydawać się to bardzo skromnym żądaniem, szczególnie że takie jest status quo, jednak w wielu przypadkach twórcy programów nie mogą w pełni chronić swoich wynalazków, jeśli nie mają kontroli nad algorytmem. Przeto, mimo że skromne, żądanie to nie daje twórcom programów takich uprawnień, jakich potrzebują. Nowe i lepsze konkurencyjne programy mogą być tworzone poprzez przejęcie algorytmu i wyrażenie go w inny sposób. Z drugiej strony, rozważania o charakterze utylitarnym nie wspierają radykalnej wersji strategii nieprzyznawania praw własności. Wyeliminowanie praw autorskich, tajemnicy handlowej i częściowo ochrony patentowej, może zmniejszyć ilość i obniżyć jakość opracowywanych programów. Nie jest do końca jasne, co stałoby się, gdyby obrano radykalny kierunek. Pytanie, która strategia będzie lepiej promować właściwy rozwój programów, jest w dużym stopniu zagadnieniem empirycznym.

B. ARGUMENT Z POZYCJI LOCKE'A TEORII PRACY

Gdyby twórcy programów byli w stanie wykazać, że należne jest im prawo własności programów, które tworzą (czy to na bazie prawa naturalnego, czy też prawa stworzonego przez ludzi), wówczas te utylitarne rozważania byłyby, jeśli nie nieistotne, to przynajmniej drugorzędne. To znaczy - takie prawo własności rozstrzygałoby sprawę. Jednak wydaje się to nieprawdopodobne, gdyż prawa własności są całkowicie odmienne od tego, co przeważnie ma się na myśli, mówiąc o naturalnych uprawnieniach. własność nie jest częścią składową naszej natury ani naszej istoty w ten sam sposób, jak są nią życie i autonomia. Własność nie jest również tak ważna dla naszego istnienia jak np. jedzenie czy troska o zdrowie. W istocie rzeczy, ludzie nie tyle muszą mieć na własność, ile posiadać jedzenie, ubranie, schronienie itp. Najlepszym sposobem wykazywania, że ludziom przysługuje coś na kształt naturalnego prawa własności, jest Johna Locke'a teoria pracy. Z tego względu przyjrzymy się dokładniej tej teorii, sprawdzając ją szczególnie w odniesieniu do programów komputerowych.

Przy dokładniejszym zbadaniu wydaje się, że teoria pracy ma kilka luk. Nie jest tak przekonująca w odniesieniu do bytów intelektualnych, jak do rzeczy materialnych. Programy komputerowe stanowią specyficzny przypadek w ramach teorii pracy, gdyż są one bytami intelektualnymi. Przedmioty materialne mogą być skonfiskowane, za byty intelektualne - nie. Kiedy ktoś zabierze kawałek rzeźby, którą stworzyłam, pozbawia mnie rzeźby. Jednak jeśli ktoś weźmie jeden z moich pomysłów - metodę obliczania, wiersz - nie pozbawia mnie go. Nadal go mam i mogę używać. Ktoś, kto bierze intelektualny produkt mej pracy, może odnieść z niego korzyści, ale nie moim kosztem. Według powszechnej opinii wydaje się to niesprawiedliwe, że ktoś, kto zabiera mój pomysł, sprzedaje go i odnosi zyski ze sprzedaży. Tym niemniej, jeśli rozpatrywany produkt jest uznany za niepodlegający prawu własności


114                                                                                                                     Deborah G. Johnson

i nie jest wprowadzany na rynek (jak byłoby to w przypadku wcielenia w życie strategii nieprzyznawania praw własności), wtedy niesprawiedliwość jest wyeliminowana. Tak więc zasada pracy wydaje się niewystarczająca, gdy mówimy o własności intelektualnej, a szczególnie gdy ta intelektualna własność nie jest kupowana i sprzedawana.

Teoria pracy stworzona przez Johna Locke'a jest problematyczna również z innych powodów. Jak wspomniałam wcześniej, Becker wyróżnia dwa elementy teorii Locke'a, a mianowicie to: (1) że takie prawa własności wywodzą się z pierwotnych praw własności do naszego ciała i pracy wykonanej przez to ciało, a także (2) że takie prawa są koniecznym i sprawiedliwym zadośćuczynieniem za wysiłki pracownika. Jednakże Becker wskazuje także na brak spójności tych zasad, a to w przypadku praw rodziców do swoich dzieci. Według punktu pierwszego dzieci (przynajmniej od momentu stania się dorosłymi) nie mogą być niczyją własnością. Jednak w świetle punktu drugiego rodzice mają prawo własności do swoich dzieci.[12]

Jedynym sposobem uniknięcia tej sprzeczności jest modyfikowanie jednego z tych punktów, argumentując: (1) że taki jest charakter pracy, iż usprawiedliwia roszczenia do pewnych jej produktów, a do innych nie, lub (2) że żądania wynikające z pracy mogą być odrzucone na podstawie równie silnych lub silniejszych - sprzecznych z nimi - roszczeń. Becker od razu odrzuca pierwszą możliwość i optuje za drugą. Żądanie przez dzieci wolności, przynajmniej od momentu, kiedy osiągną dorosłość, ma mocniejsze podstawy.[13] Dalej w swych rozważaniach Becker usiłuje bronić Locke'owskiej zasady pracy argumentem zapożyczonym od Johna Stuarta Milla i sugerując, że należy ją rozumieć nie jako argument za prawem posiadania czegoś, ale jako twierdzenie, że bycie niedopuszczonym do rzeczy wyprodukowanych przez innych nie jest czymś niewłaściwym. Jednak nawet w takim przypadku Becker uważa, że żądanie prawa własności jest możliwe do przyjęcia tylko wówczas, gdy zostanie uwarunkowane w następujący sposób: jesteśmy upoważnieni do produktu naszej pracy, jeśli praca: (1) wykracza poza to, co jesteśmy moralnie zobligowani zrobić dla innych; (2) tworzy coś, co bez niej by nie istniało; oraz (3) gdy jej produkt może być nieudostępniony innym ludziom bez straty dla nich.[14]

Należy zauważyć, że twórcy programów nie będą mieli kłopotów ze spełnieniem pierwszego i drugiego warunku, ale natkną się na problemy przy warunku trzecim. Nawet jeśli będziemy rozumieli punkt trzeci tylko jako wymaganie, żeby sytuacja osób pozbawionych dostępu nie pogorszyła się w porównaniu z tą, w której znajdowali się wcześniej, twórcy programów nie spełnią tego warunku, gdy prawo własności daje właścicielowi monopol na używanie wzoru matematycznego. Sytuacja innych osób pogorszy się, gdyż nie będą już mieli dostępu do tego, z czego korzystali wcześniej. Innymi słowy, jeżeli ta interpretacja teorii pracy jest właściwa, to nie daje ona poparcia żądaniom twórców programów do praw własności algorytmów zastosowanych w ich programach. Ta wersja teorii pracy wydaje się być argumentem za umiarkowanym kierunkiem strategii nieprzyznawania praw własności. Nadawanie praw własności algorytmów powoduje, że inni ludzie na tym tracą.

Jednakże Becker odrzuca nawet tę obwarowaną zastrzeżeniami wersję teorii Locke'a, twierdząc, że nie potrafi ona w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zarzuty Proudhona. Proudhon mówi po prostu: "nie prosiłem cię, aby pracował, więc nie powinienem być zmuszonym do płacenia ci w formie praw własności za pracę, którą wykonałeś".[15]

Ponieważ wydaje się, że nie istnieje żadna właściwa odpowiedź na ten zarzut, Becker proponuje całkowite przeredagowanie zasady Locke'a, która wówczas nie byłaby już wierna myśli Locke'a. Po przeredagowaniu jej przez Beckera staje się ona zasadą zasługi:


Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność                                     115

Osoba, która w moralnie dopuszczalny sposób i nie będąca moralnie do tego zobligowana, "dodaje wartość" do życia innych, zasługuje na pewne - wynikające z tego - korzyści.[16]

Ta zasada ma, zdaniem Beckera, status zasady fundamentalnej. Zyskuje ona ten status poprzez samo znaczenie pojęcia zasługi i przez to, że jest częścią składową pojęcia moralności.[17] Problem z tym przeformułowaniem polega na tym, że jako "zasada fundamentalna" winna być nieskomplikowana i w pewnym sensie niekwestionowalna; faktycznie jest ona jednak wysoce kwestionowalna. Istotnie, zasada Beckera nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na kłopotliwe pytanie Nozicka: "dlaczego łączenie tego, co posiadam, z tym, czego nie posiadam, nie jest formą straty tego, co posiadam, lecz zyskiwaniem tego, czego nie posiadam?".[18] W każdym razie, nawet jeśli przyjmiemy zasadę Beckera, nie możemy uzasadnić prawa do własności algorytmów matematycznych.

Becker wskazuje na kilka cech tej zasady, z których najważniejszą dla naszych celów jest to, co nazywa on zasadą dwóch ostrzy. Becker podkreśla, że jeśli korzyść wynika z dodanej wartości, z odjętej wartości musi wynikać kara. Jest to konieczne dla przestrzegania konsekwencji w postępowaniu. Zasada dwóch ostrzy umożliwia zachowanie zawartego w teorii Locke'a wymogu niepowodowania strat. Oznaczałoby to, że zasługujemy na korzyści tylko wówczas, gdy nikt nie poniósł strat (nie pogorszyła się jego sytuacja) poprzez bycie odsuniętym od produktu naszej pracy. Jeżeli inni tracą z racji naszej pracy, znaczy to, że zasługujemy na karę za odjęcie wartości od ich życia. Tu znowu wydaje się, że można ten punkt zastosować również do matematycznych algorytmów. Sytuacja innych faktycznie pogarsza się poprzez odebranie im dostępu do tych algorytmów.

Becker też zwraca uwagę na ten problem w odniesieniu do wynalazków technicznych. Pisze on:

W przypadku problemów technicznych, dla których istnieje unikatowe rozwiązanie (...), wynalazek będący dziełem jednej osoby - jeśli jest on potem posiadany wyłącznie przez tę osobę - znacząco umniejsza możliwości innych.[19]

Becker sugeruje, że to prowadzi do uzasadnienia limitowania praw własności, bądź też opodatkowania umów patentowych i praw autorskich.

Zatem nawet gdyby przeformułowana przez Beckera zasada pracy była możliwa do przyjęcia, nie zapewniłaby ona poparcia dla twierdzenia, że twórcy programów mają prawo być właścicielami algorytmów programów, które stworzyli.

7. Konkluzja

Ponieważ omówiłam i skrytykowałam tylko argumenty na rzecz nadania praw własności twórcom programów komputerowych, wnioski, które można wyciągnąć z mojej analizy, są ograniczone. Analiza ta pokazała, że roszczenia twórców programów mają słabe podstawy i że nie ma moralnej konieczności przyznawania im praw własności tworzonych przez nich programów. Nie oznacza to ani poparcia, ani odrzucenia radykalnego stanowiska w sprawie nieprzyznawania praw własności. Z drugiej strony, powyższa analiza ukazała argumenty na rzecz umiarkowanej wersji strategii nieprzyznawania praw autorskich, zakładającej, że matematyczne algorytmy komputerowe nie powinny być niczyją własnością. Nadanie takich praw zakłóciłoby rozwój nauk technicznych i spowodowałoby, że inni ludzie byliby w gorszej sy -


116                                                                                                                     Deborah G. Johnson

tuacji, niż są teraz. Nie znaleźliśmy żadnej przyczyny dla odrzucenia praw własności programów źródłowych i wynikowych w oparciu o prawa autorskie lub tajemnicę handlową ani dla zanegowania własności nie-matematycznych algorytmów, opartej na patencie. Tak więc nadanie tych praw nie jest ani moralnie konieczne, ani niewłaściwe. Przyznanie takich praw jest zgodne z całym systemem praw własności, który obowiązuje obecnie, ale moim celem nie była tu obrona tego systemu.

PRZYPISY

[1] Prezentując ten problem i wyjaśniając istniejące przepisy prawa, wskazuję tu na wiele rzeczy, o których mówiłam już wcześniej, w rozdziale szóstym mojej pracy Computer Ethics, Prentice-Hall, 1985. Poza tym analiza ta różni się znacząco od poprzedniej.

[2] Locke John, Two Treatises on Government, 1764. Polskie wydanie: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Zbigniew Rau i Adam Czarnota; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

[3] Oczywiście sytuacja wygląda inaczej, gdy kradnę drewno i dodaję do niego wartość bez zgody lub wbrew woli właściciela drewna.

[4] Becker Lawrence, Property rights. Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1977, s. 32 - 36.

[5] Stout Donald E., Protection of Programming in the Aftermath of Diamond v. Diehr, "Computer Law Journal", Vol. IV, 1983, s. 233.

[6] Ibidem, s. 237.

[7] Nawet jeśli pracownicy podpisują wraz z umową o pracę zobowiązanie do nieujawniania tajemnicy handlowej, mogą oni wykorzystywać zasady ogólne, których nauczyli się, pracując z tymi programami.

[8] Patrz Nycum Susan H., Legal Protection for Computer Programs, "Computer/Law Journal", Vol. 1, 1978, s. 19 - 23.

[9] Patrz Gemignani Michael C., Legal Protection for Computer Software: The View from '79, "Journal of Computer, Law and Technology", Vol. 7, 1980, s. 294.

[10] Stout, Protection..., op. cit., s. 223 - 231.

[11] Łatwo zauważyć dogodność rozróżnienia pomiędzy algorytmami matematycznymi a niematematycznymi. Jednak, w związku ze specyfiką komputerów i programów, jest mało prawdopodobne aby udało się utrzymać ten podział. W najlepszym przypadku granice będą nieostre.

[12] Becker, Property..., op. cit., s. 37.

[13] Ibidem, s. 38 - 39.

[14] Ibidem, s. 41.

[15] Ibidem, s. 43 - 44.

[16] Ibidem, s. 50 - 51.

[17] Ibidem, s. 51.

[18] Nozick Robert, Anarchy, State and Utopia, s. 174 - 175.

[19] Becker, Property..., op. cit., s. 55.