WPROWADZENIE
DO ETYKI INFORMATYCZNEJ

Pod redakcj¹

Andrzeja Kocikowskiego
Krystyny Górniak-Kocikowskiej
Terrego Bynuma

Poznañ 2001


Recenzenci:

Prof. dr habil. in¿. Bogdan Wiszniewski (Politechnika Gdañska)

Prof. dr habil. Janusz Winiewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)


Tytu³ finansowany przez Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UAM
i Instytut Kulturoznawstwa UAMRedaktor
Izabela Baran

Sk³ad i ³amanie

Ryszard Skrzeczyñski

Projekt ok³adki

Andrzej Kocikowski


Redakcja i opracowanie PDF
Andrzej Kocikowski

Wspó³praca

Micha³ Ren, Krzysztof Baranowski

Redakcja i opracowanie HTML

Agata D³ugosz

© Copyright by Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAMISBN 83-916123-0-9

Wydawnictwo: MRS" Marianna Skrzeczyñska

60-408 Poznañ, ul. Zo³otowa 23, tel. (61) 857-8713