TERRELL WARD BYNUM jest profesorem filozofii i Dyrektorem Centrum Badawczego Komputingu i Społeczeństwa (Research Center on Computing and Society) w Southern Connecticut State University (USA) oraz gościnnym profesorem na Uniwersytecie De Montford w Leicester (Anglia). Jest on dożywotnim członkiem organizacji Komputerowi Profesjonaliści na Rzecz Odpowiedzialności Społecznej (Computer Professionals for Social Responsibility), byłym Przewodniczącym Komitetu Etyki Zawodowej Stowarzyszenia na Rzecz Maszyn Komputerowych (Association for Computing Machinery) i byłym przewodniczącym Komitetu do Spraw Filozofii i Komputerów (Committee on Philosophy and Computers) Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego (American Philosophical Association). W 1991 roku profesor Bynum był współprzewodniczącym Krajowej Konferencji nt. Komputingu i Ludzkich Wartości finansowanej przez Krajowa Fundacje Nauki (National Science Foundation); w latach 1995, 1996, 1998, 1999 i 2001 był współprzewodniczącym ETHICOMP95, ETHICOMP96, ETHICOMP98, ETHICOMP99 i ETHICOMP2001, które były międzynarodowymi konferencjami poświeconymi etyce informatycznej.

Akademickie stopnie profesora Bynuma to: doktor filozofii i magister filozofii (oba stopnie nadane przez City University of New York - CUNY), Master of Arts (Princeton University) i Bachelor of Arts (University of Delaware) --oba w zakresie filozofii -- a także Bachelor of Science (University of Delaware) w zakresie chemii. Był on stypendystą Fulbright Foundation (na University of Bristol, Anglia), Danforth Foundation, Woodrow Wilson Foundation (oba na Princeton University), Mellon Foundation (CUNY) i Dartmouth Foundation (Dartmouth College).

Dr Bynum prowadził warsztaty, wygłaszał odczyty i wykłady plenarne, produkował i komentował programy wideo oraz publikował artykuły na temat komputingu i ludzkich wartości. Inne jego publikacje obejmują książki, monografie, artykuły i recenzje w dziedzinie logiki, psychologii, historii filozofii, sztucznej inteligencji i edukacji. Dr Bynum był przez dwadzieścia pięć lat redaktorem naczelnym Metaphilosophy, międzynarodowego czasopisma naukowego publikowanego przez wydawnictwo Basil Blackwell z Oxford (Anglia). Dr Bynum był również redaktorem Computers and Ethics, Blackwell, 1985; The Digital Phoenix: How Computers are Changing Philosophy (współred. James H. Moor), Blackwell 1998 -- ta książka została opublikowana również w przekładzie na język włoski. Obecnie dr Bynum zajęty jest współredagowaniem (z Simonem Rogersonem) książki Computer Ethics and Professional Responsibility, która ma zostać opublikowana w r. 2002.

E-mail: bynum@scsu.ctstateu.edu
Web: http://www.southernct.edu/organizations/rccs/staff.htmlZmarły w 1993 roku TOM FORESTER jest autorem bądź redaktorem siedmiu książek poświęconych społecznym aspektom technologii (generalnie), zwłaszcza zaś technologii komputerowej (w tym etyki komputerowej) i zagadnień pokrewnych. Nieco więcej szczegółów znaleźć można pod adresami internetowymi:

http://www.alteich.com/links/forester.htm

oraz

http://www.addall.com/Browse/Detail/0262560739.html.

Do momentu śmierci Tom Forester był wykładowcą w School of Computer and Information Technology na Griffith University w Queensland (Australia).

Web: http://www.alteich.com/links/forester.htmKRYSTYNA GÓRNIAK-KOCIKOWSKA pracuje jako Associate Professor w Department of Philospohy Southern Connecticut State University w New Haven, USA.

Dr Górniak-Kocikowska ukończyła germanistykę (1973 r.) i studia doktoranckie z filozofii (1976 r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tamtejszym Instytucie Filozofii uzyskała doktorat na podstawie dysertacji U źródeł Nietzscheańskiej filozofii kultury (1981 r.). W latach 1976 - 1992 pracowała w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. W latach 1989 - 1992 dr Górniak-Kocikowska studiowała na studiach doktoranckich z zakresu religioznawstwa na Temple University w Filadelfii.

Od 1992 r. wykłada filozofię i religioznawstwo na Southern Connecticut State University w New Haven. Współpracuje z działającym na SCSU Centrum Badawczym Komputingu i Społeczeństwa (Research Center on Computing and Society). W latach 1996-1999 była współprzewodniczącą Grupy do Spraw Religii w Europie Wschodniej i Krajach Byłego Związku Radzieckiego przy Amerykańskiej Akademii Religii. Jej publikacje dotyczą głównie historii filozofii, dialogu międzyreligijnego oraz współczesnych problemów społeczno-etycznych.

E-mail: Gorniak@scsu.ctstateu.edu
Web: http://www.southernct.edu/~gorniakDEBORAH G. JOHNSON jest profesorem i dyrektorem Programu Filozofii, Nauki i Technologii w School of Public Policy (Georgia Institute of Technology). Jest ona autorką lub redaktorką czterech książek: Computer Ethics ("Etyka komputerowa" - obecnie już trzecie wydanie, Prentice Hall, 2001); Computers, Ethics, and Social Values ("Komputery, etyka i wartości społeczne" - współredagowaną z Heleną Nissenbaum, Prentice Hall, 1995); Ethical Issues in Engineering ("Problemy etyczne w inżynierii", Prentice Hall, 1991); Ethical Issues in the Use of Computers ("Problemy etyczne w używaniu komputerów" - współredagowaną z Johnem Snapperem, Wagsworth Publishing Co., 1985).

Profesor Johnson opublikowała artykuły w wielu czasopismach, m.in. w Communications of the ACM, Ethics, Metaphilosophy, Business and Professional Ethics Journal, Annals of the New York Academy of Sciences, IEEE Technology and Society Magazine, Journal of Applied Philosophy, The Monist. Pisma Jej zostały również włączone do wielu prac zbiorowych, w tym do Encyclopedic Dictionary of Business Ethics ("Encyklopedyczny słownik etyki biznesu" - red. P. H. Werhane i R. E. Freeman), The Encyclopedia of Ethics ("Encyklopedia etyki"- red. L. Becker), The Information Web: Ethical and Social Implications of Computer Networking ("Informatyczna pajęczyna: etyczne i społeczne implikacje pracy w sieci komputerowej" - red. Carol Gould) i Engineering Socioeconomics ("Socjoekonomika inzynieryjna" - red. Irving Gableman).

W latach 1992-93 profesor Johnson zajmowała (gościnnie) stanowisko profesora w Department of Civil Engineering and Operations Research (Instytut Inżynierii Cywilnej i Badań Operacyjnych) na Princeton University, gdzie pracowała nad projektem dotyczącym etyki i komputerowych modeli decyzyjnych; projekt ten był sponsorowany przez National Science Foundation. W latach 1994 i 1995 otrzymała fundusze z ww. NSF na prowadzenie warsztatów przygotowujących kadrę dydaktyczną uczelni wyższych do prowadzenia zajęć z etycznych i profesjonalnych [zawodowych] zagadnień w komputingu. Profesor Johnson jest nowo wybraną Przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Etyki i Technologii Informatycznej (International Society for Ethics and Information Technology); jest ona również Przewodniczącą Towarzystwa Filozofii i Technologii (Society for Philosophy and Technology). Od 1992 do 1995 roku była Przewodniczącą Komitetu do Spraw Używania Komputerów w Filozofii przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Filozoficznym (American Philosophical Association Committee on Computer Use in Philosophy).

E-mail: deborah.johnson@pubpolicy.gatech.edu
Web: http://www.spp.gatech.edu/people/faculty/djohnson.htmANDRZEJ KOCIKOWSKI jest docentem w Instytucie Kulturoznawstwa UAM i kierownikiem Pracowni Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1993-1999 pełnił funkcje wicedyrektora Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii Andrzej Kocikowski uzyskał w 1977 roku w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie przez wiele lat pracował jako adiunkt. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał w 1989 roku, w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Od 1990 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UAM (Zakład Etyki Biznesu kierowany przez prof. dra habil. Jacka Sójkę). Od wiosny 2001 r. kieruje Pracownią Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych UAM. Członek The International Advisory Board Research Center on Computing and Society przy Southern Connecticut State University (USA). Współpracownik Research Center on Computing and Society i The Center for Computing and Social Responsibility De Montford University w Leicester (Wielka Brytania).

Wykłady akademickie dra Kocikowskiego poświęcone są zagadnieniom nowego ładu informacyjnego i multimediów oraz analizie cywilizacyjnych (kulturowych) skutków informatyzowania wszelkich dziedzin życia (z wieloma elementami etyki komputerowej). W latach 1996-2000 doc. Kocikowski prowadził seminarium magisterskie poświęcone multimedialnym prezentacjom wybranych dziedzin kultury. Powstało wtedy kilkanaście oryginalnych prac magisterskich - w znacznej części wykorzystujących formułę Power Point Presentation - zarejestrowanych na dyskach optycznych (CD-ROM); wykaz prac dostępny jest: http://mumelab01.amu.edu.pl.

E-mail: kocias@main.amu.edu.pl
Web: http://mumelab01.amu.edu.plWALTER MANER jest profesorem nauk komputerowych na Bowling Green State University w Bowling Green, Ohio, USA. Doktorat z filozofii uzyskał na Boston University. Był stypendysta Fundacji: Woodrow Wilson, NDEA (National Defense Education Act*), Fulbright i Mellon. Od tej ostatniej otrzymał stypendium przyznawane czynnym zawodowo badaczom w celu odświeżenia i pogłębienia wiedzy (program Scholar-in-Residence); stypendium to pozwoliło Manerowi na studiowanie nauk komputerowych.

W roku 1976, będąc wykładowcą filozofii na Old Dominion University w Wirginii, Walter Maner opracował i przeprowadził pierwsze uniwersyteckie zajęcia poświęcone zagadnieniom etyki komputerowej. W roku 1991 był współprzewodniczącym I Krajowej Konferencji nt. Komputingu i Wartości Ludzkich sponsorowanej przez National Science Foundation. W roku 1998 Maner był (gościnnie) badaczem w Centrum Badawczym Komputingu i Społeczeństwa (Research Center on Computing & Society) na Southern Connecticut State University. W roku 1999 wygłosił wykład plenarny na AICEC99 (Australian Institute of Computer Ethics Conference - Konferencja Australijskiego Instytutu Etyki Komputerowej) w Melbourne, pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej etyki komputerowej, jaka odbyła się na południe od równika.

Dr Maner opublikował wiele artykułów i monografii, między innymi Philosophy Practicum Handbook (1991, Helvetia Press), WXSYS: Weather Lore + Fuzzy Logic = Weather Forecasts (wraz z Joycem Seanem - 1999. W: Girratano, J. i Riley, G. [red.]: "Expert Systems Principles and Programming", Wyd. 3, PWS Publishing Company). Maner jest również twórcą stron internetowych i programów komputerowych w zakresie filozofii stosowanej, metodologii filozoficznej, etyki komputerowej, komputingu dla osób niepełnosprawnych i nauk komputerowych.

* W późnych latach 50-tych, (po wystrzelenia przez ZSRR sputnika), Kongres USA zatwierdził ustawę przyznającą stypendia obywatelom, którzy chcieli podjąć studia drugiego stopnia. Celem Ustawy było niedopuszczenie by USA pozostały w tyle za ZSRR w dziedzinie wyższego wykształcenia.

E-mail: maner@cs.bgsu.edu
Web: http://csweb.cs.bgsu.edu/manerJAMES H. MOOR czołowy teoretyk etyki komputerowej jest Profesorem Filozofii w Dartmouth College w Hanover, New Hampshire, USA. Jego twórczość (pisma) wywiera natychmiastowy wpływ na aktualny stan badań przedmiotowej dyscypliny i szybko osiąga status klasyki. Niektóre z jego ważnych prac to Are There Decisions Computers Should Never Make? ("Czy istnieją decyzje, które nigdy nie powinny być podejmowane przez komputery?"), 1979, What Is Computer Ethics? ("Czym jest etyka komputerowa?"), 1985, Ethics of Privacy Protection ("Etyka ochrony prywatności"), 1990, Reason, Relativity and Responsibility in Computer Ethics ("Rozum, względność i odpowiedzialność w etyce komputerowej"), 1998, If Aristotle Were a Computing Professional ("Gdyby Arystoteles był komputerowym profesjonalistą"), 1998, i Just Consequentialism and Computing ("Sprawiedliwy konsekwencjalizm a komputing"), 1999.

Profesor Moor regularnie występuje jako keynote speaker na ważnych konferencjach z etyki komputerowej. Sam również jest organizatorem i kierownikiem konferencji takich jak: konferencje Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozoficznego (American Philosophical Association), Komputery a Filozofia (Computers and Philosophy) i konferencje Międzynarodowego Towarzystwa Etyki i Technologii Informatycznej (International Society for Ethics and Information Technology), Etyka Komputerowa, Filozoficzne Dociekania (Computer Ethics, Philosophical Enquiry).

Profesor Moor kieruje[ował] pracami licznych stowarzyszeń i organizacji (np. Society for Machines and Mentality, czy Committee on Philosophy and Computers); więcej informacji w tej sprawie znaleźć można od internetowym adresem http://www.dartmouth.edu/~jmoor/.

W roku 2000, profesor Moor stał na czele komitetu przydzielającego Nagrodę Loebnera 2000 (Loebner Prize 2000) za słynny test Turinga. Był również organizatorem i kierownikiem Conference on the Future of the Turing Test: the Next Fifty Years ("Konferencja o Przyszłości Testu Turinga: Następne Pięćdziesiąt Lat"), styczeń 2000.

E-mail: James.H.Moor@Dartmouth.edu
Web: http://www.dartmouth.edu/~jmoor/PERRY MORRISON jest dyrektorem Morrison Associates Pty, Ltd., firmy konsultingowej specjalizującej się w zarządzaniu i technologiach informatycznych, która ma swoją siedzibę w Darwin, (Australia).

W przeszłości Morrison wykładał psychologię i komputing na University of New England w Armidale (Australia), psychologię na National University of Singapore i komputing na Griffith University w Brisbane (Australia). Jest absolwentem psychologii (dyplom z wyróżnieniem) University of Queensland (Australia). Doktorat z filozofii w zakresie user interface design uzyskał na University of New England (Australia).

Perry Morrison koncentruje się obecnie na pracy konsultanta, głównie w sprawach związanych z infrastrukturą komunikacyjną i kształceniem informatycznym (IT - Information Technology) w odległych społecznościach Aborygenów w północnej części Australii (Northern Territory). Zajmuje się również badaniami, analizą danych i ustanawianiem norm postępowania w odnośnym zakresie w tych regionach kraju.

Web: http://www.alteich.com/links/morrison.htmJACEK SÓJKA jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa oraz kierownikiem Zakładu Etyki Gospodarczej. Wykłada etykę gospodarczą oraz teorię zarządzania. Prowadzi także badania w zakresie filozofii kultury oraz metodologii nauk społecznych. Wśród najważniejszych publikacji wymienić trzeba:

- O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, PWN, W-wa 1988
- Pomiędzy filozofią i socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza. Instytut Kultury, W-wa 1991
- (red.), Perspektywy refleksji kulturoznawczej. Humaniora, P-ń 1995
- (red. - wraz z L. V. Ryanem), Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej. W drodze, P-ń 1997
- (red. - wraz z J. Wempe), Business Challenging Business Ethics: New Instrument for Coping with Diversity in International Business. Kluwer, Dordrecht 2000
- (red. - wraz E. Rewers), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century. Humaniora, P-ń 2001

Profesor Jacek Sójka był organizatorem lub współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej "Studia Kulturoznawcze", redaktorem "Studiów Metodologicznych", zasiada w radzie redakcyjnej "Prakseologii", "Kultury Współczesnej" oraz "Business Ethics. A European Review". Jest także członkiem zarządu (i skarbnikiem) European Business Ethics Network (EBEN) oraz prezesem polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Odbywał staże naukowe w Yale University, University of Cambridge oraz Harvard Business School. Otrzymał godność członka dożywotniego (Life Member) Clare Hall, Cambridge.

Obecnie Jacek Sójka pracuje nad problemem metodologicznych założeń tzw. ekonomii instytucjonalnej.

E-mail: jsojka@main.amu.edu.pl
Web: http://main.amu.edu.pl/~instkult/EUGENE SPAFFORD jest profesorem filozofii i nauk komputerowych oraz dyrektorem Centrum Kształcenia i Badań w Zakresie Pewności i Bezpieczeństwa Informacji (Center for Education and Research in Information Assurance and Security - CERIAS); pełni również obowiązki Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych na Perdue University (USA).

Studia pierwszego stopnia ukończył w 1979 r. na kierunkach: matematyka i nauki komputerowe w State University College w Brockport w stanie Nowy Jork. Kontynuował je na wydziale Informacji i Nauk Komputerowych w Georgia Institute of Technology, gdzie korzystał ze stypendium National Science Foundation dla studentów studiów drugiego stopnia. M.S. (Masters of Science) otrzymał w 1981roku. W roku 1986 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.

W 1987 roku Spafford został pracownikiem Instytutu Nauk Komputerowych na Purdue University. Prowadził tam zajęcia z systemów operacyjnych, projektowania języków i kompilatorów, bezpieczeństwa komputerowego, architektury komputerów, inżynierii programowania, pracy w sieci, a także kwestii etycznych i odpowiedzialności zawodowej.

Badania prowadzone przez dra Spafforda dotyczą głównie zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych (informacji) i konsekwencjami zawodności komputerów. Jego praca w zakresie bezpieczeństwa (systemów i danych) zaowocowała kilkoma często cytowanymi artykułami i szeregiem książek, jak również stworzeniem programów zabezpieczania COPS i Tripwire dla systemu Unix - narzędzi używanych w skali światowej dla wspomagania i zarządzania bezpieczeństwem systemów.

Dr Spafford jest obecnie przewodniczącym Komitetu Postępowania Publicznego Stanów Zjednoczonych (US Public Policy Committee) i jest jednym z dwóch reprezentantów ACM w zarządzie Stowarzyszenia Badań Komputingowych (Computing Research Association); poprzednio działał jako przewodniczący Komitetu Samooceny ACM (Self-Assessment Committee) i Komitetu Nagród ISEF. Spafford jest członkiem Towarzystwa Komputerowego (Computer Society) IEEE. Jest również członkiem Stowarzyszenia Usenix i służy jako reprezentant tej organizacji na terenie Purdue University.

E-mail: spaf@cs.purdue.edu
Web: http://www.cerias.purdue.edu/homes/spaf/