Andrzej Kocikowski, dr habil.
Instytut Kulturoznawstwa UAM
(ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań; bud. AB, p. 22)
Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM
(ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań; bud. E, p. 6, tel.: (61) 829 2097)
poczta elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; WWW: http://mumelab01.amu.edu.pl/
dyżur elektroniczny: piątek, 11:30 - 12:30; IRC (irc.infinity.net.pl; #dyzurkultur); Czytaj jak się połączyć ...

SKRÓCONY KONSPEKT
programu zajęć z przedmiotu "Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia"
oraz podstawowe informacje o zaliczeniu w r. akad. 2006/2007.
Dotyczy: Kulturoznawstwo, IV rok, studia stacjonarne.

Uwagi wstępne:
Przedmiot zapisany jest w nowym programie studiów jako 'obligatoryjny'. Wykład zaplanowano w semestrze zimowym, zaś zajęcia laboratoryjne w semestrze letnim. Wykład, podobnie jak w roku ubiegłym zrealizowany zostanie w wersji 'teleobecność wykładowcy' [poczytaj koniecznie   więcej ...  ]; zajęcia laboratoryjne zaplanowano w wersji 'stardard', jednakowoż i tu studenci znajdą nowe, ciekawe jak sądzę propozycje; w nowych, elektronicznych "podręcznikach" do zajęć uwzględniliśmy interesujące doświadczenia poprzedniego cyklu. Informuję, jak zawsze przy tej okazji, iż w instytutowej pracowni komputerowej znajduje się 6 stanowisk i dwa krzesła przy każdym z nich. Jednorazowo zatem, nie może tam przebywać więcej niż 12 (słownie: dwanaście) osób (plus prowadzący). Studenci ze ścieżek III i IV, którzy muszą odbywać zajęcia laboratoryjne w semestrze letnim winni więc z sensownym wyprzedzeniem ustalić skład podgrup laboratoryjnych, o co już teraz, najuprzejmiej proszę. Szczegółowy terminarz spotkań laboratoryjnych zostanie, co oczywiste, przygotowany w lutym 2007 r.

WAŻNE! W zajęciach laboratoryjnych mogą brać udział tylko ci studenci, którzy opanowali podstawy obsługi komputera (system operacyjny Windows 2000). Z innej beczki: po zakończeniu wykładów, tak jak w roku poprzednim, studenci wypełnią kwestionariusz przygotowany przez ankieterów Instytutu Socjologii UAM.[poczytaj koniecznie   więcej ...  ].

BARDZO WAŻNE!: Administrator wydziałowego serwisu pocztowego (http://poczta.wns.amu.edu.pl/) założył wszystkim studentom konta poczty elektronicznej dostępne poprzez tzw. przeglądarkę internetową (np. FireFox, Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera). Należy koniecznie (tryb OBOWIĄZKOWY) uzyskać dostęp do wzmiankowanych kont i szybko przyswoić zasady funkcjonowania serwisu, bowiem służyć on będzie do przesyłania Państwu wszystkich istotnych dla dydaktyki danych (komunikatów): to będzie nasz główny i w zasadzie JEDYNY kanał komunikacyjny. Przy jego pomocy, za pośrednictwem różnych "narzędzi" serwisu pocztowego (m. in. elektroniczna tablica ogłoszeń - dostępna, o czym przy okazji, za pośrednictwem telefonu komórkowego) przesyłać będę wszelkie informacje dotyczące przebiegu zajęć, zaliczeń, terminów spotkań w moim biurze, etc., etc. KRÓTKO: we wszelkich sprawach dotyczących zajęć komunikujemy się ze sobą wyłącznie w trybie elektronicznym, za pośrednictwem wydziałowego serwisu pocztowego. To jest bardzo ważny element eksperymentalnego projektu e-dydaktyki, nad którym od trzech lat intensywnie pracujemy.

Przy okazji: wszyscy zainteresowani mogą uzyskać tzw. konta shell'owe na serwerze studenckim sieci AMU-NET, co może okazać się pomocne podczas zajęć poświęconych pracy z telnetem i FTP; zalecam wykorzystanie tej możliwości. Formalności związane z powyższym załatwić należy osobiście w Ośrodku Informatyki UAM, ul. Matejki 48/49.

Wstęp:
Celem przedmiotowych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania globalnej infrastruktury teleinformatycznej (jej budowa i "porządek informacyjny"), niektórymi społeczno-kulturowymi skutkami niekontrolowanego rozwoju technologii cyfrowych w kontekście aktualnej i przyszłej obecności człowieka w 'przestrzeni teleinformatycznej' oraz szeregiem praktycznych zagadnień z obszaru komunikacji multimedialnej.

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Blok I (wykład) dostarcza wiedzę: (a) pozwalającą zrozumieć budowę, sposób zorganizowania i funkcjonowania globalnej sieci komputerowej; (b) zawierającą analizę niektórych skutków cyfryzacji wszelkich dziedzin życia (w tym. elementarium tzw. etyki informatycznej); (c) będącą praktycznym wprowadzeniem w obszar komunikacji multimedialnej. Blok II (laboratorium) to osobiste (praktyczne) doświadczanie skutków przebywania w przestrzeni informatycznej oraz wykorzystywanie zasobów i możliwości Sieci.

            Blok I - Wykład (semestr zimowy 2006/2007)

Część pierwsza:
Wprowadzenie (kilka niespodzianek, jakieś nowości). Elementarium sieciowe (1): podstawowe pojęcia i definicje. Elementarium sieciowe (2): usługi sieciowe (poczta elektroniczna, WWW, IRC, listy i grupy dyskusyjne, telnet, FTP). Elementarium sieciowe (3) - opcja: oprogramowanie klienckie dla usług sieciowych. Struktura informacyjna Internetu.

Część druga:
Cywilizacja cyfrowa: nadzieje i zagrożenia. Nowy totalitaryzm. Paradoksy cyfryzacji i upadku kultury analogowej: supernomadyzacja i hipernomadyzacja społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z pola etyki informatycznej (etyka informatyczna - etyka globalna). Nowy ład informacyjny a Akademia.

            Blok II - Laboratorium (semestr zimowy 2006/2007)

Sposób działania i obsługi programów komputerowych pozwalających na skuteczne funkcjonowanie w Sieci i korzystanie z serwisów w formie "czystej" (Outlook Express, Eudora, Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, mIRC, Forte Agent, Putty, WinSCP). Netmeeting i proste połączenia telekonferencyjne. ICQ jako przykład tzw. Instant Messenger. Inne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Pracowni Mikrokomputerowej Instytutu Kulturoznawstwa UAM (Gmach AB, sala 21). Szczegółowy plan zostanie przedstawiony tuż przed rozpoczęciem zajęć. Najważniejsze elementy planu: WWW i hipertekstowe zasoby Sieci (wyszukiwarki, biblioteki, galerie sztuki, radio, film, TV, prasa, zakupy, rozrywka, biznes, inne); grupy i listy dyskusyjne, IRC, poczta elektroniczna; praca zdalna i transfer plików; elementy multimediów i grafiki komputerowej.

Podstawowe informacje o zaliczeniu
Zajęcia bloku I (wykład) kończy kolokwium zaliczeniowe w formie testu (ostatnia godzina ostatniego dnia zajęć); ocena wpisywana jest do indeksu. Obecność na wykładach w sali podnosi ocenę w górę o ćwierć, pół lub jeden stopień (odpowiednio: 6 obecności, 7 - 9 obecności, 10 i więcej obecności); kontrola dokonywana będzie przy pomocy listy. Jeśli idzie o zaliczenie zajęć praktycznych, a w konsekwencji ostateczne zaliczenie przedmiotu, do połowy czerwca 2007 r. przygotuję listę uczestników zajęć, na której znajdą się propozycje ocen końcowych (wpis zaliczeniowy). Będą one wypadkową pracy całorocznej, w tym wyników testu, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności i wyników uzyskiwanych w pracy laboratoryjnej. Ocena przyjęta przez studenta zostanie wpisana do indeksu. Wszyscy, którzy postanowią poprawić swój wynik poproszeni zostaną o wykonanie praktycznych zadań egzaminacyjnych w pracowni. Korekta oceny - w górę lub w dół - jest w takim przypadku ostateczna i nie podlega jakiejkolwiek apelacji.
UWAGA!!! Pod adresem internetowym: http://mumelab01.amu.edu.pl (łącze 'Dydaktyka: Kulturoznawstwo') znaleźć można kompletną informację dotyczącą zajęć oraz liczne materiały pomocnicze. Do każdych zajęć laboratoryjnych prowadzący przedstawią szczegółową literaturę uzupełniającą.

Wybrana literatura (bazowa):
Całka Leszek, Kuchta Piotr, Poczta elektroniczna, Wyd. Helion, 1999.
Castells Manuel, Galaktyka Internetu, REBIS 2003.
Duch Włodzisław, Fascynujący Świat Komputerów oraz Fascynujący Świat Programów Komputerowych, Wyd. NAKOM 1997 (dostępna jest wersja sieciowa).
Dyson Esther, Relase 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa 1999.
Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999.
Kennedy August, J., Internet, Pascal 1999 (lub nowsze).
Kocikowski A. i inni (red.), Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001 (wersja sieciowa).
MacIntyre Alasdair, Krótka historia etyki, PWN 2000.
Marciszewski Witold, Tajniki Internetu, Warszawa 1995.
Monet Dominique, Multimedia, Wyd. Książnica, Katowice 1999.
Pfaffenberger Bryan, Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999.
Piątkowski Piotr, Party Line 'IRC'., Pogawędki przez Internet, Warszawa 1996.
Skorupski, Andrzej, Podstawy budowy i działania komputerów. WKŁ 1996.
Wallace Patricia, Psychologia Internetu, REBIS 2001.
Encyklopedia sieciowa Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/ Kserokopie tekstów dostarczonych przez prowadzącego zajęcia oraz KONIECZNIE materiały z witryny dydaktycznej opisane jako 'Do przeczytania'.
UWAGA! Do każdego z wykładów - patrz prezentacje skojarzone z kolejnymi wykładami - dołączana jest lista literatury, której pozycje nie są ujęte w powyższym wykazie.