Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 2007.11.08;; zmiana w punkcie Drukowanie, dyski CD i Zapisywanie plików.
Poprzednia aktualizacja Regulaminu: 2007.02.28; istotna zmiana w punkcie 13, poz. 7!!!!!!-- drobna korekta w punkcie 11;
Poprzednia aktualizacja Regulaminu: 2005.10.01; zmiany kosmetyczne w kilku punktach
[SERWIS POCZTOWY STUDENTÓW WNS UAM]
[SERWIS POCZTOWY STUDENTÓW WSE UAM]


Pomoc: wyjaśniając pierwsze wątpliwości informujemy, iż obecna konstrukcja naszego serwisu pocztowego zakłada, że właściciel konta korzysta wyłącznie z tzw. przeglądarki WWW, czyli programów takich, jak FireFox (preferowany), Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera i inne. Nie można użyć programu np. Outlook Express, Eudora etc.

Listy z problemami proszę kierować na: admin@wns.amu.edu.pl, admin@wse.amu.edu.pl

Podpisano: Andrzej Kocikowski


Witamy w Dwuwydziałowej Pracowni Komputerowej WNS i WSE UAM!

Strona ta zawiera ogólne informacje na temat pracowni, regulamin pracowni, informacje o tym, co robić, gdy komputer się zepsuje i gdzie szukać pomocy, instrukcje użytkowania internetu i programów dostępnych na komputerach w pracowni, zasady ochrony przywatności użytkowników, informacje o programie badawczym Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS, a także linki do internetowych stron Uniwersytetu. Dokument niniejszy nie jest jeszcze kompletny.


Informacja o pracowni.
Pracownia Komputerowa jest miejscem pracy studentów i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Znajdują się w niej 23 stacje robocze z pełnym dostępem do Internetu, pakietem biurowym OpenOffice (obróbka tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreacja prezentacji), pakietem statystycznym SPSS, komunikatorem, interfejsem bibliotecznym, dostępem do drukarki i „nagrywarki” CD; Pracownia nie jest i nie będzie „kafejką internetową”. Opiekunem Pracowni jest mgr Piotr Pawlak, który koordynuje pracę dyżurujących w  Pracowni doktorantów i studentów - naszych wolontariuszy. On też jest bezpośrednio za jej funkcjonowanie odpowiedzialny i z nim należy się kontaktować we wszystkich sprawach, które Pracowni dotyczą. Koordynatorem całości i Opiekunem Generalnym jest doc. dr habil. Andrzej Kocikowski (tel. 829 2097).

Regulamin pracowni.
 1. Pracownia przeznaczona jest wyłącznie dla studentów i doktorantów WNS i WSE UAM.
 2. Warunkiem korzystania z Pracowni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z aktualną rejestracją, który pozostawia się u Opiekuna Pracowni lub dyżurującego wolontariusza. Zarejestrowanie się jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Pracownia jest miejscem pracy. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości.
 4. Przy każdym stanowisku pracować może wyłącznie jedna osoba; wprowadzanie osób towarzyszących jest wykluczone.
 5. Korzystający z Pracowni ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego, z którego korzysta i za szkody powstałe z jego winy
 6. Rozpoczęcie pracy następuje po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracji dokonuje Opiekun Pracowni lub Dyżurny. On też przydziela stanowisko pracy.
 7. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie może przekroczyć 1 godziny od chwili rejestracji. W szczególnych przypadkach (wolne stanowiska, brak oczekujących) Opiekun lub dyżurujący może go przedłużyć. Nie przewiduje się rezerwacji stanowisk!!!
 8. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko jest sprawne; wszelkie niepokojące objawy należy natychmiast zgłosić Opiekunowi lub dyżurującemu. Im też należy zgłaszać wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w pracy komputera.
 9. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszystkie wprowadzone dane i wyrejestrować się (wylogować) z systemu. Po doprowadzeniu miejsca pracy do stanu wyjściowego (uporządkowanie stołu) należy przekazać je Opiekunowi lub dyżurującemu.
 10. Drukowanie jest odpłatne. Zamiar dokonania wydruku należy zgłosić Opiekunowi lub dyżurującemu. On  też dysponuje aktualnym cennikiem drukowania.
 11. Archiwizacja danych możliwa jest na nośnikach optoelektronicznych (CD-R, CD-RW) lub półprzewodnikowych (pendrive). Nie ma możliwości archiwizowania na dyskietkach.
 12. Torby, plecaki, drobne przedmioty przechowujemy w skrytkach znajdujących się na korytarzu. Numer skrytki skojarzony jest z numerem stanowiska pracy.
 13. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych, w tym gumy do żucia,
  • wnoszenia toreb, plecaków, odzieży wierzchniej, włączonych telefonów komórkowych, mokrych parasoli, etc.,
  • samodzielnego instalowania jakichkolwiek programów (zwłaszcza gier),
  • wykonywania jakichkolwiek przełączeń kabli, wtyczek etc.
  • włączania i używania jakichkolwiek urządzeń odtwarzających muzykę lub materiały wideo,
  • ingerencji w systemach (otwieranie jednostek, rozkręcanie czegokolwiek etc.)
  • przyłączania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych i peryferyjnych. Zakaz nie dotyczy słuchawek używanych przez studentów biorących udział w eksperymencie naukowym dotyczącym edukacji zdalnej - korzystanie z platform e-learningowych ILIAS i MOODLE. Lista uczestników znajduje się u dyżurnych Pracowni
  • zmian ustawień systemowych (system plików, konfiguracja)
  • prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej sprzęt i zasoby Pracowni
  • prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowania filmów, muzyki, programów komputerowych etc.).
 14. Użytkownicy Pracowni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu. Jego naruszenie powodować będzie okresowe lub trwałe wykluczenie z grona użytkowników Pracowni. Wykluczenia okresowe mogą być: jednotygodniowe, miesięczne, semestralne. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie Opiekun Pracowni w porozumieniu z Opiekunem Generalnym.
 15. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony. Korzystający z Pracowni winien znać jego obowiązującą wersję. Każda zmiana ogłaszana będzie na tablicy ogłoszeń w Pracowni oraz w witrynie internetowej Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (http://mumelab01.amu.edu.pl/).

Co robić, gdy komputer się zepsuje?
Proszę informować opiekunów pracowni o wszystkich problemach z komputerami. Nawet, jeśli problem jest trywialny (jakiś program się "zawiesił", ale bez szkody dla systemu, albo program się nieoczekiwanie wyłączył, itp.) to ważne jest, by opiekun o tym wiedział, by można było fachowo zareagować na powtarzające się problemy z danym komputerem.

Gdzie szukać pomocy?
Student-opiekun pracowni powinien być w stanie pomóc z / nauczyć obsługi komputerów i programów dostępnych w pracowni, i wskazać dodatkowe źródła informacji (polecić książki, itp.) Proszę się nie wahać prosić opiekunów pracowni o pomoc; w ich własnym interesie leży nauczenie użytkowników poprawnej obsługi komputerów w pracowni.

Drukowanie, dyski CD.
Opiekun pracowni będzie pobierał opłatę w wysokości 30 groszy za każdą stronę A4 wydrukowaną na drukarce czarno-białej; wydruk kolorowy nie jest możliwy.

Prywatność.
Pracownia celowo nie monitoruje użytkowników (teksty wpisywane przez klawiaturę, adresy internetowe, hasła, itp. nie są przez pracownię przechwytywane ani zachowywane). Pracownia w żaden sposób nie ogranicza zakresu materiałów i witryn dostępnych przez internet. Należy jednak sobie zdać sprawę z tego, że zapewnienie całkowitej prywatności użytkownikom nie jest możliwe, i że jakieś "cyfrowe ślady" działalności użytkownika zawsze pozostaną tak na lokalnym komputerze, jak i na innych komputerach w internecie. Używając internetu zawsze należy liczyć się z tym, że ktoś może mieć pełen wgląd w to, co robimy. Kończąc pracę należy zawsze "wylogować" się z systemu, by następny użytkownik nie miał dostępu do naszych haseł, itp. (Opiekun pracowni z przyjemnością pokaże, jak się "wylogować" z komputera).
UWAGA: w pracowni znajduje się kamera, która filmuje to, co się w pracowni dzieje.

Zapisywanie plików.
Pliki (teksty, arkusze kalkulacyjne, itp.) zapisane na pulpicie komputera będą regularnie mazane. Wszystkie swoje prace należy zapisywać na dyskach CD (każdy komputer ma wypalarkę) i nośnikach elektronicznych (np. pendrive). WAŻNE!!!: wszyscy studenci UAM mają konta pocztowe w domenie 'st.amu.edu.pl'. Z każdym kontem pocztowym skojarzona jest prywatna wirtualna dyskietka o wielkiej pojemności. Zachęcamy do zapisywania plików w tym systemie. Chcesz wiedzieć jak to robić?
Poczytaj więcej ....