WPROWADZENIE
DO ETYKI INFORMATYCZNEJPod redakcj±

Andrzeja Kocikowskiego
Krystyny Górniak-Kocikowskiej
Terrego Bynuma

Poznań 2001
Recenzenci:
Prof. dr habil. inż. Bogdan Wiszniewski (Politechnika Gdańska)
Prof. dr habil. Janusz Wi¶niewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł finansowany przez Wydział Nauk Społecznych UAM
i Instytut Kulturoznawstwa UAM

Redaktor
Izabela Baran

Skład i łamanie
Ryszard Skrzeczyński

Projekt okładki
Andrzej Kocikowski

Redakcja i opracowanie PDF
Andrzej Kocikowski

Współpraca
Michał Ren, Krzysztof Baranowski


Redakcja i opracowanie HTML
Agata Długosz


© Copyright by Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM

ISBN 83-916123-0-9

  Wydawnictwo: "MRS" Marianna Skrzeczyńska
60-408 Poznań, ul. Zołotowa 23, tel. (61) 857-8713