WYK£ADY AKADEMICKIE
PROFESORA JERZEGO KMITY

Inne wyk≥ady online dla studentÛw IV i V roku !!!]

WAŻNE!
SERWIS DOSTARCZAJĄCY WSKAZANĄ WYŻEJ I NIŻEJ USŁUGĘ
ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY JESIENIĄ 2011 ROKU.
OCALAŁE WYKŁADY PROFESORA JERZEGO KMITY
MOŻNA OGLĄDAĆ W SERWISIE YOUTUBE.
OTO KLUCZOWY LINK DO JEDNEGO Z OSTATNICH 8 stycznia 2002 roku.Seria wykladÛw wybitnego uczonego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM zostala sfilmowana w roku akademickim 2000/2001, i udostepniona uzytkownikom sieci akademickiej. W odrÛønieniu od tradycyjnych metod dystrybucji materia≥Ûw wideo (takich jak biblioteki kaset), Internet umoøliwia jednoczesny dostÍp do materia≥Ûw niegraniczonej liczbie uøytkownikÛw, z daleka i z bliska, bez wzglÍdu na porÍ dnia czy nocy.

By wyklad obejrzeÊ, wystarczy wybraÊ jeden z tytu≥Ûw poniøej.

Wyk≥ady sπ dostÍpne jako filmy RealVideo. Do ich obejrzenia niezbÍdny jest program RealPlayer, dostÍpny na wiÍkszoúci komputerÛw PC/Windows i Macintosh. Uniwersytecka sieÊ lub po≥πczenie do Internetu przez modem kablowy zapewniπ adekwatnπ jakoúÊ odbioru materia≥u. Niestety, po≥πczenia modemem przez linie telefoniczne sπ zbyt wolne, by pozwoliÊ na oglπdanie wideo. Dla takich przypadkÛw przygotowujemy "radiowπ" wersjÍ kaødego z wyk≥adÛw, co pozwoli na korzystanie z naszego archiwum wszystkim zainteresowanym.


Pobierz Real Player 8 [11MB]    RealOneGoldPlayer [9MB]
Rok. akadem. 2000/2001, Kulturoznawstwo II rok. Filozofia humanistyki
Rok. akadem. 2001/2002, Kulturoznawstwo II rok. Filozofia humanistyki